Usługi

Wybierz usługę:

SPRAWY KARNE

Prawo karne jest szczególnym obiektem zainteresowania i specjalizacji naszej Kancelarii.
Z uwagi na doniosłość czynności oraz składanych oświadczeń w sprawach karnych istotne jest, by już na wczesnym etapie, jakim jest postępowanie przygotowawcze posiadać pełną wiedzę o przysługujących prawach i obowiązkach w toku postępowania.
Udzielamy wszechstronnej obrony w postępowaniach karnych, karnych gospodarczych, karnoskarbowych jak również w sprawach o wykroczenia. Podchodzimy w sposób zindywidualizowany do każdego przypadku, podejmując efektywne działania prawne, już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Policja, Prokuratura, ABW, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich etapach postępowania sądowego, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego.
Ponadto, na potrzeby głównie podmiotów gospodarczych opiniujemy zgodność podejmowanych przez Klientów działań w kontekście możliwych do wystąpienia konsekwencji karnych lub karnoskarbowych.

W trakcie postępowania przygotowawczego pomoc polega m.in.:

Dla Podejrzanego i tymczasowo aresztowanego

 • udział w postępowaniu przygotowawczym, jako obrońca podejrzanego;
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych;
 • udział w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy art. 335 kpk;
 • sporządzenie zażalenia na zatrzymanie;
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania;
 • sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami;
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania.

Dla Pokrzywdzonego

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;
 • udział w postępowaniu przygotowawczym, jako pełnomocnik pokrzywdzonego;
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchania podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowy i innych;
 • sporządzenie zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia/śledztwa;
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego
 • sporządzenie wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego m.in. tymczasowego aresztowania, nakazanie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym czy zakazu przebywania w określonych miejscach;
 • sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia;
 • sporządzenie powództwa adhezyjnego (powództwo cywilne w postępowaniu karnym), wniosku o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, wniosku o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem;
 • sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami.

Na etapie postępowania sądowego pomoc polega m.in.:

Dla Podejrzanego

 • udział w postępowaniu sądowym, jako obrońca oskarżonego;
 • sporządzenie wniosku o dobrowolne podanie się karze art. 387 kpk;
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania;
 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania;
 • sporządzenie sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od wyroku nakazowego.

Dla Pokrzywdzonego

 • udział w postępowaniu sądowym, jako pełnomocnik pokrzywdzonego;
 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania.
 • W trakcie postępowania wykonawczego pomoc polega m.in.
 • sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
 • sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • sporządzenie wniosku o zatarcie skazania;
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny;

Ponadto reprezentujemy klientów w dochodzeniu odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie lub skazanie.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria specjalizują się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Ze względu na rozległe spektrum zagadnień regulowanych kodeksem prawa cywilnego, a także mnogość przepisów, które są z nim bezpośrednio powiązane, nie sposób wymienić wszystkich spraw, którymi zajmujemy się, podczas naszej codziennej pracy.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują reprezentację osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów przed sądami powszechnymi w zakresie spraw cywilnych obejmujących m. in.:

 • prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa mieszkaniowego, prawa ubezpieczeniowego, a także prawa przewozowego;
 • prowadzenia wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, eksmisja, powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, uwłaszczenie, ochrona własności, podział majątku, itp.);
 • umów budowlanych (umowy o roboty budowlane, gwarancje bankowe, rękojmia w procesie budowlanym, wady budynku);
 • negocjowania umów, przygotowania dokumentów dotyczących zobowiązań (przejęcie długu, przystąpienie do zobowiązania, uznanie długu, sprzedaż wierzytelności, odstąpienie od umowy i inne);
 • dochodzenia roszczeń z umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, zlecenia, o dzieło, darowizny, cesji wierzytelności, o roboty budowlane, przewozu, outsourcingowe, franchising, umowy z branży IT;
 • dochodzenia roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia;
 • dochodzenia zapłaty, dochodzenia kar umownych, wykonania umowy, odszkodowań z tytułu np. wypadków, eksmisji i wielu innych;
 • prowadzenia postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych;
 • reprezentowania Klientów w sporach sądowych (zarówno wierzycieli jak i dłużników), postępowaniu przedsądowym oraz na etapie postępowania egzekucyjnego (np. wnioski egzekucyjne, kontrola nad postępowaniami komorniczymi.
SPRAWY RODZINNE

Prawo rodzinne jest specyficzną dziedziną prawa, która wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia prawnika, ale również wyczucia i empatii. W naszej Kancelarii doskonale to rozumiemy, dlatego powierzając nam prowadzenie swojej sprawy mogą Państwo liczyć na wsparcie, zrozumienie i opiekę od pierwszego spotkania do rozstrzygnięcia kończącego postępowanie.

Ze względu na istotę spraw rodzinnych oraz wpływ ich powodzenia na życie naszych Klientów i ich rodzin, dokładamy szczególnej staranności, aby pozytywne rozstrzygnięcie spraw rodzinnych nastąpiło na etapie przedsądowym lub w początkowym stadium postępowania. W przypadku gdyby rozwiązanie sporu na etapie przedsądowym nie odniosło skutku, wówczas dzięki naszemu wsparciu nie muszą Państwo koncentrować się na dodatkowych formalnościach.

Kompleksowo prowadzimy sprawy o:

 • orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie bądź z orzeczeniem winy;
 • orzeczenie separacji;
 • alimenty dla byłego małżonka i dla dzieci (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie);
 • alimenty od dziadków na rzecz wnuków;
 • kontakty rodziców z dziećmi;
 • władzę rodzicielską, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • zaprzeczenie macierzyństwa i zaprzeczenia ojcostwa;
 • ustalenie ojcostwa i macierzyństwa;
 • rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodzinnych;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku, nierówne udziały;
 • przekazanie wynagrodzenia na rzecz jednego małżonka;
 • umowy majątkowe – intercyza;
 • mieszkaniowe – sposób korzystania, eksmisje;
 • rozliczenia związków nieformalnych – konkubinat;
 • podział majątku wspólnego;
 • rozliczenie nakładów na majątek wspólny i osobisty małżonków;
 • rozliczenie majątku konkubentów;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • zezwolenia na dokonanie czynności w majątku wspólnym małżonków;
 • pozbawienie małżonka zarządu majątkiem wspólnym;
 • adopcję (przysposobienie) stwierdzenie nabycia spadku z ustaw.
SPRAWY SPADKOWE

Śmierć osoby bliskiej lub krewnego pociąga za sobą szereg konsekwencji natury prawnej. Dopilnujemy żeby nie przeoczyć żadnych istotnych kwestii natury prawnej i zadbamy o Państwa interesy.

W sytuacji, gdy planują Państwo sami sporządzić testament pomożemy tak go przygotować, aby najwierniej odpowiadał Państwa woli.

Pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej w zakresie prawa spadkowego obejmuje w szczególności:

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • postępowanie o dział spadku;
 • dowodzenie nieważności lub bezskuteczności testamentów, w tym testamentów ustnych;
 • postępowanie o zachowek, doliczanie darowizn do spadku przy roszczeniu o zachowek, niegodność dziedziczenia;
 • postępowanie o zabezpieczenie spadku;
 • zmniejszenie zapisu lub polecenia;
 • zobowiązanie do wykonania polecenia albo wykonania zapisu;
 • postępowanie o wyrażenie zgodę na odrzucenie spadku przez dziecko.
 • wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom

We wskazanym zakresie Kancelaria udziela porad prawnych, sporządzamy stosowne pisma procesowe, reprezentujemy strony przed sądami powszechnymi oraz prowadzimy zgodnie z wolą Klientów pertraktacje ugodowe.

ODSZKODOWANIA

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej pomocy osobom poszkodowanym i uzyskanie dla Państwa najwyższego odszkodowania za szkody majątkowe i osobowe. Niezależnie od tego czy sami Państwo uczestniczyliście w kolizji lub wypadku, czy też straciliście osobę bliską.

W imieniu naszych Klientów dochodzimy należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty zarówno od sprawcy szkody, jak i ubezpieczycieli, począwszy od etapu zgłoszenia szkody, poprzez sądowe dochodzenie roszczeń, po windykację uzyskanych kwot.

Kancelaria świadczy pomoc prawną przede wszystkim w następującym zakresie:

 • weryfikacji dokumentacji powypadkowej/szkodowej, określenie przysługujących roszczeń i ich możliwej wysokości;
 • zgłoszenie szkody, prowadzenia negocjacji z ubezpieczycielem, w celu uzyskania zadowalającej dla Klienta kwoty dochodzonych roszczeń;
 • odszkodowania za wypadki drogowe (powypadkowe) i odszkodowania z umów ubezpieczeń;
 • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej;
 • odszkodowania za wypadki przy pracy i w rolnictwie;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych;
 • odszkodowania z tytułu niewykonania umów;
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (przy uszkodzeniu ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby najbliższej);
 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej;
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich;
 • odszkodowania z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu;
 • odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej;
 • renty dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej;
 • reprezentacji w ramach postępowania przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Lekarskiej.
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Wartość długów osób fizycznych i firm systematycznie wzrasta w dobie kryzysu gospodarczego. Warto, więc zawczasu zadbać o to, aby odzyskanie wierzytelności było możliwe. Decydujące znaczenie ma tutaj czas wystąpienia z odpowiednim pozwem do sądu.
Często samo wezwanie do zapłaty skierowane przez adwokata powoduje u dłużnika świadomość, że wierzyciel jest zdeterminowany odzyskać należność i skutkuje zapłatą.
W ramach działań Kancelarii Adwokackiej, prowadzimy również windykację międzynarodową.
Reprezentujemy również klientów w postępowaniach sądowych zainicjowanych przez nieuczciwe firmy odzyskujące przeterminowane należności lub nienależne kwoty.
Kancelaria świadczy kompleksową obsługę nieregulowanych wierzytelności detalicznych i korporacyjnych na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów gospodarczych.
Prowadzimy postępowania sądowe i egzekucyjne w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Na etapie egzekucji komorniczej, aktywnie wspieramy działalność komornika, pilnując przy tym, aby egzekucja była skuteczna i szybka.

Obsługa prawna wierzytelności to przede wszystkich:

I Przedsądowa (polubowna) windykacja należności

 • sporządzenie pisemnego wezwania dłużnika do zapłaty z dokładnym oznaczeniem dochodzonej należności (dłużnik otrzymuję informacji o tym, że wierzyciel zdecydował się skorzystać z pomocy profesjonalnego podmiotu tj. adwokata oraz że brak zapłaty we wskazanym w wezwaniu terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową, co będzie wiązać się z obowiązkiem poniesienia przez niego dodatkowych kosztów tego postępowania.);
 • sporządzenie projektu ugody i przeprowadzenia odpowiednich negocjacji z dłużnikiem;
 • przygotowanie dokumentacji związanych z restrukturyzacją zadłużenia
 • sporządzenie dokumentów celem wzmocnienia pozycji wierzyciela (zabezpieczania wierzytelności w tym ustanawianie hipoteki, zastawu, poręczenia itp.) przed ewentualnym procesem,

II Sądowa windykacja należności

 • Sporządzenie pozwu o zapłatę do sądów i reprezentujemy Klientów w postępowaniach mających na celu uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku sądowego, niezbędnego do przekazania sprawy do egzekucji komorniczej,
 • sporządzenie wniosków do sądu o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu

III Komornicza windykacja należności

 • sporządzenie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz reprezentujemy Klientów w tym postępowaniu,
 • monitorowanie na bieżąco czynności komorniczych

Wybrane usługi:

 • windykacja należności krajowych jak i zagranicznych;
 • sporządzenie pism dla dłużnika takich jak:  odpowiedź na pozew, wniosek o przywrócenie terminu,  sprzeciw, zarzuty, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
 • elektroniczne postępowania upominawczego;
 • europejskie postępowania nakazowe;
 • uznawanie i wykonywanie polskich wyroków za granicą;
 • wykonywania zagranicznych wyroków w Polsce;
PRAWO NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria, zapewnia kompleksową obsługę prawną spraw dotyczących nieruchomości, w tym z zakresu prawa lokalowego, prawa budowlanego i spółdzielczego, z którymi spotykają się inwestorzy, deweloperzy, wspólnoty mieszkaniowe czy Klienci indywidualni.

 • reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wydania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie czy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • badamy stan prawny nieruchomości (due diligance) tj. audyty prawne gruntów, budynków oraz lokali w celu identyfikacji ryzyka związanego z ich nabyciem oraz wskazaniem sposobów ich minimalizacji, wykonujemy analizę możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego;
 • reprezentują Klientów w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zgód, pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji,
 • reprezentacja w sprawach sporów pomiędzy inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami oraz pomiędzy deweloperami a wykonawcami, wspólnotami mieszkaniowymi i nabywcami lokali; (m.in. o zapłatę, roboty dodatkowe, odstąpienie od umowy, usuwanie wad i usterek)
 • sporządzamy umowy nabycia i zbycia nieruchomości, umowy o prace projektowe, roboty budowlane (również w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC), umowy o prace projektowe, inżynierskie i wykonawcze, nadzór inwestycyjny, umowy deweloperskie, rezerwacyjne, i umowy ostateczne;
 • zastępstwo inwestycyjne;
 • prowadzimy postępowania sądowe w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, użytkowanie, służebności, bezumowne korzystnie z lokalu, eksmisja, zniesienie współwłasności, podziały lub łączenie nieruchomości, prawo pierwokupu, prawo odkupu;
 • reprezentujemy byłych właścicieli lub ich spadkobierców w sprawach administracyjnych dotyczących odzyskiwania nieruchomości warszawskich, odebranych właścicielom na podstawie tzw. Dekretu Bieruta
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA) oraz przed organami administracji publicznej pierwszej instancji oraz przed organami wyższego stopnia w postępowaniach odwoławczych w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym;
 • reprezentujemy Klientów przed UOKIK, rzecznikiem praw konsumentów m.in. w sprawach o niedozwolone praktyki czy niedozwolone klauzule.
 • pełna obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i zarządców/administratorów wspólnot mieszkaniowych, reprezentacja członków wspólnot mieszkaniowych w zakresie m.in. zaskarżania uchwał,
 • pełna obsługa prawna spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych w zakresie m.in udzielania porad, audyt, przygotowanie umów i uchwał, udział adwokata w zgromadzeniach członków spółdzielni oraz w posiedzeniach rady nadzorczej.
PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO SPÓŁEK

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych,  zarówno osób fizycznych prowadzających  działalność gospodarczą jak i spółek prawa handlowego.

Prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie spółką, wymagają codziennego korzystania z regulacji szeroko pojętego prawa gospodarczego, w tym również prawa spółek handlowych. Doradzimy Państwu we wszystkich aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, począwszy od utworzenia przedsiębiorstwa, poprzez jego bieżącą działalność.

Obszar naszych działań w szczególności obejmuje:

 • doradztwo odnośnie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od obranego modelu biznesowego oraz składu osobowego, w celu zminimalizowania ryzyka związanego z prowadzoną działalnością;
 • obsługa start-upów, w tym doradztwo przy rozpoczynaniu działalności, opiniowanie projektów biznesowych
 • sporządzanie umów oraz aktów założycielskich spółek osobowych i kapitałowych;
 • zakładanie i likwidację spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz fundacji i stowarzyszeń;
 • opracowywanie analiz spółek typu due diligence;
 • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
 • analizę planowanych połączeń i przejęć podmiotów gospodarczych z punktu widzenia prawa antymonopolowego;
 • przeprowadzamy transakcję zbycia udziałów lub akcji w spółkach (share deals), zbycia aktywów (asset deals);
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach o uzyskanie koncesji, zezwoleń, licencji lub wpisów do rejestru,
 • obsługa dochodzenia należności (windykacja),
 • obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości, m.in. nabycie nieruchomości oraz portfeli nieruchomości, wynajem powierzchni biurowych i magazynowych,
 • rejestracja spółek handlowych oraz zmian w umowach spółek lub statutach;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w zakresie wprowadzania zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie Zgromadzeń Wspólników bądź Akcjonariuszy;
 • przygotowywanie dokumentacji prawnej w codziennej pracy Zarządu i Rady Nadzorczej;
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących stosunków wewnętrznych spółki – o wyłączenie wspólnika ze spółki, o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał wspólników lub Walnych Zgromadzeń Wspólników/ Akcjonariuszy.
PRAWO PRACY

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi stosunków pracowniczych dla przedsiębiorców, instytucji, jednostek administracji państwowej i samorządowej, sektora oświaty oraz Klientów indywidualnych.

Pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej w zakresie prawa pracy obejmuje w szczególności:

 • dochodzenie odszkodowania za wypadki przy pracy, mobbing; dyskryminacje; z tytułu śmierci pracodawcy, niezgodne z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę; niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia; zakaz konkurencji, odszkodowania od pracownika z tytułu bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika; niewydanie w terminie świadectwa pracy; niedokonanie przez pracownika zwrotu mienia powierzonego do zwrotu lub z obowiązkiem wyliczenia
 • ustalenie istnienia stosunku pracy w przypadku zawarcia przez pracownika z pracodawcą umowy zlecenia lub umowy o dzieło stanowiącej w rzeczywistości umową o pracę
 • dochodzenie zapłaty z tytułu zaległego wynagrodzenia za pracę, za nadgodziny, za pracę w porze nocnej, za pracę w święta
 • dochodzenie zapłaty z tytułu zwolnień grupowych, odprawy emerytalnej, rentowej i pośmiertnej, za ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
 • reprezentowanie w sporach zbiorowych oraz prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi;
 • doradztwo przy transferach pracowników (przejście zakładu pracy na innego pracodawcę);
 • roszczenie o przywrócenie do pracy – w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę;

Sporządzenie oraz opiniowanie dokumentów z zakresu prawa pracy m.in.:

Umowy:

 • umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony, na okres próbny, na zastępstwo, z agencją pracy tymczasowej, telepraca),
 • umowy zlecenia i umowy o dzieło (obniżając ryzyko uznania zawartej umowy za umowę o pracę),
 • kontrakty menadżerskie (w formie umowy o pracę i umowy o świadczenie usług),
 • umowy o zakazie konkurencji (w czasie stosunku pracy i po zakończeniu stosunku pracy),
 • umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie,
 • umowy o zachowaniu poufności

Akty zakładowego prawa pracy:

 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagradzania,
 • regulamin zwolnień grupowych,
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • zakładowe układy zbiorowe pracy.

Dokumenty na potrzeby rozwiązania stosunków pracy:

 • oświadczenia pracodawcy i pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia,
 • porozumienia stron w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę oraz skrócenia okresu wypowiedzenia,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy,
 • informację i zawiadomienia do związków zawodowych i urzędu pracy związane z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem i zwolnieniami grupowymi.
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej.

Doradzamy zarówno na rzecz osób fizycznych: autorów i wykonawców w sprawach związanych z ochroną osobistych i majątkowych praw autorskich jak i przedsiębiorców: producentów odzieży, mebli, biżuterii, i innych przedmiotów wzornictwa przemysłowego, biur projektowych (architektów), agencji reklamowych, domów medialnych, firm fonograficznych, producentów i dystrybutorów filmowych, oraz wszelkich innych podmiotów w sprawach ochrony przysługujących im praw własności intelektualnej oraz związanych z ochroną znaków towarowych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i arbitrażowymi przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przy międzynarodowych organizacjach arbitrażowych (m.in. SAKIG, VIAC, ICC, ZBP) oraz sądami ad hoc

Kancelaria świadczy pomoc prawną przede wszystkim w następującym zakresie:

 • Prawo internetu, e-commerce, it kompleksowa obsługa prawna we wszelkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie. Sporządzamy m.in. regulaminy sklepów i innowacyjnych portali internetowych, politykę prywatności i cookies. Pomagamy naszym klientom w ochronie wizerunku, renomy oraz dobrego imienia w Internecie.
 • Ochrona znaków towarowych, wynalazków, nazw handlowych, marki oraz wzorów przemysłowych i użytkowych (m.in. nazwy handlowe, logotypy, hologramy, slogany reklamowe). Reprezentujemy klientów w sporach sądowe o naruszenie znaków towarowych polskich, wspólnotowych oraz międzynarodowych. Sporządzamy i opiniujemy umowy o przeniesienie praw ochronnych na znak towarowy oraz umów licencyjnych na używanie znaków towarowych. Oferujemy monitoring portfolio znaków towarowych. Pomagamy w rejestracji znaków towarowych oraz przedłużeniu praw ochronnych. Pomagamy przy zgłoszeniu wynalazku w celu uzyskania patentu lub zgłoszenia wzoru użytkowego w celu udzielenia prawa ochronnego. Sporządzamy oraz negocjujemy umowy oraz porozumienia w zakresie przenoszenia praw i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych i innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców, Reprezentujemy w sporach na etapie przedsądowym, negocjacji, przed sądem oraz w egzekucji. Sporządzamy i opiniujemy umowy agencyjne, sponsorskie, umowy o świadczenie usług reklamowych oraz umów dotyczących praw do wizerunku
 • Prawo autorskie Sporządzamy i opiniujemy umowy o przeniesienie oraz umowy licencyjne dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych. Sporządzamy i opiniujemy umowy o wykonanie (np. utworu). Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do wszelkiego rodzaju utworów, w tym muzycznych (m.in. sampling), literackich (m.in. plagiat), filmowych oraz oprogramowania komputerowego (software). Doradzamy w relacjach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Reprezentujemy w sprawach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w zakresie: oceny zobowiązań wobec organizacji zbiorowego zarządzania, negocjacji umów z organizacjami zbiorowego zarządzania oraz w powstałych z tego tytułu sporach.

Spory z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej

 • spory z zakresu naruszania znaków towarowych w związku z bezprawnym wykorzystaniem znaków identycznych lub myląco podobnych pod względem fonetycznym, graficznym lub znaczeniowym, mogących wprowadzić konsumentów w błąd; inicjujemy postępowania karne, cywilne w tym zabezpieczające powództwo przeciwdziałając naruszeniom; reprezentujemy właścicieli znaków towarowych w negocjacjach i mediacji, jak również przed m.in służbami celnymi posiadających uprawnienia do zatrzymywania towarów podrobionych na przejściach granicznych
 • spory dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym dotyczące czynów takich jak tzw. niewolnicze naśladownictwo, wprowadzające w błąd oznaczenie produktu, nieuczciwa reklama, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • spory dotyczące ochrony patentów w związku z bezprawnym (tj. bez zgody właściciela lub nie działając w ramach dozwolonego użytku) wykorzystaniem patentu w sposób zarobkowy lub zawodowy.
 • spory dotyczące naruszania praw autorskich do wszelkiego rodzaju utworów, w tym muzycznych (m.in. sampling), literackich (m.in. plagiat), filmowych oraz oprogramowania komputerowego (software).
 • spory o pola eksploatacji utworów
 • spory dotyczące wzorów przemysłowych, m.in. dotyczące wyglądu produktów takich jak biżuteria, meble czy opakowania kosmetyków;
 • spory dotyczące ochrony dóbr osobistych, np. wizerunku, dobrego imienia, nazwy przedsiębiorstwa
 • spory dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej w internecie m.in. o domeny internetowe (nieuprawniona eksploatacja cudzego niezarejestrowanego znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa, firmy w domenie internetowej; spekulacyjna rejestracja domen odpowiadających cudzym oznaczeniom odróżniającym; rejestracja „intuicyjnych” domen internetowych odpowiadających cudzym oznaczeniom), nielegalne rozpowszechnianie utworów chronionych prawami autorskimi, w tym muzyki, filmów, gier, programów i innych, sprzedaż za pośrednictwem serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych towarów podrobionych, kradzież sygnału telewizyjnego i streaming (udostępnianie) programów.

Ochrona danych osobowych

 • Sporządzamy kompleksowo dokumentację ochrony danych osobowych, w tym politykę bezpieczeństwa, instrukcją zarządzania systemem informatycznym, zgłoszeniem wniosku o rejestrację zbioru danych osobowych w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Tworzymy umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom trzecim.
PRAWO MEDYCZNE

Kancelaria, zapewnia kompleksową pomoc prawną dla podmiotów leczniczych, aptek, lekarzy, personelu medycznego jak i pacjentów w zakresie prawa medycznego i farmaceutycznego.

Zakres usług obejmuje m.in. :

 • reprezentujemy lekarzy, personel medyczny oraz pacjentów w postępowaniach cywilnych i karnych (w postępowaniu przygotowawczym jak i w postępowaniu sądowym).- w procesach o tzw „błędy lekarskie” (np. błąd diagnostyczny, błąd decyzyjny, błąd terapeutyczny, błąd wykonawczy, błąd organizacyjny, błąd techniczny itp.),
 • reprezentujemy podmioty lecznicze jak i pacjentów w sprawach odszkodowawczych o np. zakażenia szpitalne (m.in wirusowe zapalenie wątroby B,C)
 • doradztwo przy zakładaniu prywatnej praktyki lekarskiej (wybór formy prawnej, rejestracja),
 • adaptacja pomieszczeń do działalności medycznej in. w zakresie uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień sanitarnych, i budowlanych;
 • bieżąca jak i doraźna obsługa prawna gabinetów lekarskich (ochrona danych osobowych, sprawy pracownicze, negocjacje i spory z kontrahentami, dostawcami sprzętu i materiałów, porady prawne w toku działalności gospodarczej itp.),
 • reprezentacja przed sądami lekarskimi i innymi organami samorządu lekarskiego
 • audyty prawne, ocena zgodność z prawem dokumentów założycielskich, poprawność prowadzenia zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej.
 • kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ – opiniowanie projektów kontraktów, sporządzanie protestów do komisji konkursowych, odwołań do dyrektorów oddziałów NFZ, odwołań do Prezesa NFZ
 • doradztwo dla podmiotów leczniczych, chcących świadczyć usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dokonujemy analiz formalno-prawnych przygotowywanych ofert konkursowych w postępowaniu przed NFZ, reprezentujemy w konkursach o kontraktowanie usług medycznych,
 • reprezentujemy podmioty lecznicze w sporach przeciwko NFZ o zapłatę (np. tzw. nadwykonania)
 • reprezentacja podmiotów leczniczych w postępowaniach mediacyjnych przy roszczeniach o zapłatę, mające na celu uniknięcia płacenia wysokich odsetek za opóźnienie lub negocjując rozłożenie długu na nieoprocentowane raty.
PRAWO REKLAMY I SPONSORINGU

Zapewniamy obsługę prawną agencji reklamowych, agencji interaktywnych i domów mediowych, doradzając pod kątem ograniczeń wynikających z prawa nieuczciwej konkurencji, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, zgodności z prawem kampanii reklamowych, z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń w reklamie produktów tzw. sensytywnych (m.in. alkoholu, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, produktów leczniczych, usług finansowych) oraz innych ustaw obowiązujących w branży reklamowej, a także ograniczeń w reklamie wynikających z prawa Unii Europejskiej i zasady swobodnego przepływu towarów.

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących działalności reklamowej, jak i sporach sądowych związanych z nieuczciwą konkurencją w zakresie reklamy w tym reklamy porównawczej, naruszenia praw autorskich w reklamie i marketingu a także praw ochronnych do znaków towarowych. Przedmiotem praktyki Kancelarii są również kwestę związane z ochrona i wykorzystaniem danych osobowych w działalności reklamowej i marketingowej oraz sporów sądowych i sądowoadministracyjnych z nimi związanych.

Ponadto kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie m.in.:

 • sporządzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów o świadczenie usług reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, radiowych, prasowych oraz internetowych;
 • sporządzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów sponsoringowych wydarzeń i imprez, w tym kulturalnych, komercyjnych, artystycznych i sportowych;
 • sporządzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów związanych z realizacją kampanii reklamowych i promocyjnych, w tym umów agencyjnych, telemarketingowych, mailingowych, m.in. z fotografem, modelem, aktorem, producentem wykonawczym, reżyserem, grafikiem,
 • sporządzenie, opiniowanie i negocjowanie umów o lokowanie produktu (product placement)
PRAWO SPORTOWE

Oferujemy profesjonalne doradztwo  na rzecz podmiotów prawa sportowego: klubów sportowych, związków sportowych, zawodników indywidualnych, trenerów, menedżerów, agentów i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży sportowej.

Zakres usług obejmuje m.in. :

Dla zawodników indywidualnych

 • sporządzenie, opiniowanie oraz negocjowanie profesjonalnych kontraktów sportowych (np. piłkarskich, bokserskich, koszykarskich)
 • sporządzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów sponsorskich oraz reklamowych przez sportowców
 • sporządzenie, opiniowanie oraz negocjowanie kontraktów transferowych polskich jak i zagranicznych
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w przypadku kontuzji,
 • dochodzenie roszczeń zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych sportowców od klubów sportowych,
 • reprezentacja w sporach pomiędzy klubami a zawodnikami
 • reprezentacja w sporach o naruszenie dóbr osobistych sportowców (np. bezprawne wykorzystanie wizerunku sportowca)
 • reprezentowanie sportowców w kontaktach z klubami sportowymi oraz sponsorami,
 • reprezentowanie sportowców w sporach przed organami związków sportowych,

Dla klubów sportowych, związków sportowych, trenerów, menedżerów, agentów, działaczy i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży sportowej:

 • sporządzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów pomiędzy klubami sportowymi a sportowcami, trenerami, menedżerami, agentami sportowymi, sponsorami i działaczami sportowymi,
 • sporządzanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych (tj. statutów, regulaminów, uchwał i innych);
 • obsługa prawna transferów, pomoc w uzyskaniu pozwoleń na pracę, wiz pobytowych lub obywatelstwa, wybór i opracowanie odpowiednich struktur i form zatrudnienia),
 • pełną obsługę prawną klubów, organizacji i instytucji działających w branży sportowej;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia majątkowe i niemajątkowe wynikłe w związku z uprawianiem sportu i prowadzoną działalnością;
 • reprezentowanie klubów sportowych przed organami związków sportowych oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz organami administracji,
 • reprezentacja w sporach o naruszenie dóbr osobistych, użycie znaków łudząco podobnych do już zarejestrowanych, kolorów, obiektów trójwymiarowych, haseł reklamowych, podrabianie produktów

Ponadto kancelaria świadczy obsługę prawną przy wprowadzaniu do obrotu oraz obrót suplementami diety.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kancelaria oferuję kompleksowe doradztwo prawne dla konsumentów, w celu skutecznego skorzystania z instytucji upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pomoc prawna kancelarii obejmuje w szczególności:

 • porady prawne w zakresie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wpływu ogłoszenia upadłości na sytuację prawno-majątkową dłużnika i jego rodziny, przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • dokonanie analizy prawnej i finansowej konsumenta (dłużnika) w zakresie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed sądem upadłościowym w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • reprezentowanie klientów w toku właściwego postępowania upadłościowego prowadzonego po ogłoszeniu upadłości,
 • reprezentowanie na posiedzeniu w przedmiocie planu spłaty wierzycieli,
 • sporządzanie wniosków o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty

Kontakt

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej.ROZUMIEM